Vedtægter

Vedtægter for Tuborg Nord Bådelaug

Nedenfor ses vedtægterne for Tuborg Nord Bådelaug.

§ 1

Laugets navn er Tuborg Nord Bådelaug.  Hjemsted Gentofte Kommune.

§ 2

Bådelaugets formål er at drive bådlejet i Tuborg Kanal fra rundkørslen ved Tuborg Boulevard til klapbroen ved Tuborg Havnevej, efter aftale med Grundejerforeningen som har det overordnede ansvar for drift og vedligeholdelse af anlægget. Bådelauget skal varetage medlemmernes interesse i forbindelse med driften, samt være bindeledet til Grundejerforeningen og fremme et godt og aktivt miljø i kanalen. . Bådelauget har fra Grundejerforeningen overtaget administrationen af bådpladserne samt tilsynet med overholdelse af ordensreglerne inden for kanalens område.

§ 3

Alle ejere eller lejere af lejlighederne i Tuborg Kanal og Tuborg Sundpark - matr. 5ø, 5 ab og 5 t Hellerup – kan optages som medlem i Tuborg Nord Bådelaug. Ejere af brugsretter som ikke bor i lejlighederne i Tuborg Kanal eller Tuborg Sundpark skal af hensyn til den praktiske administration af og tilsyn med bådlejet være medlem i Bådelauget.

§ 4

Bådelauget fastsætter sammen med Grundejerforeningen Tuborg Nord ordensreglement for Tuborg Kanal. Bådelauget kan, sammen med Grundejerforeningen, såfremt ordensreglementet efter påmindelse til en bådpladsejer ikke overholdes, ophæve brugsretten til bådspladsen og kræve denne udbudt til salg i overensstemmelse med reglerne for overdragelse og brug af bådpladser i Tuborg Nord kanal.

§ 5

Bådelaugets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes skriftlig med mindst 30 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Medlemmerne har een stemme pr. medlem/brugsret. Stemmeretten udøves ved fremmøde.   Fremmøde kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Dagsordenen skal mindst indeholde:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Aflæggelse af regnskab.
  • Forelæggelse af driftsbudget, herunder fastsættelse af kontingent.
  • Behandling af fremsatte forslag.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  • Valg af revisor
  • Eventuelt.

 Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, leder generalforsamlingen. Dirigenten træffer afgørelse om generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten kan beslutte, at afstemning i visse tilfælde skal være skriftlig. Afgørelse træffes – hvis intet andet er bestemt ved nærværende love – ved simpel stemmeflerhed.

 § 6

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. En gruppe medlemmer på mindst en tredjedel af de stemmeberettigede kan ligeledes begære en sådan indkaldt. I så fald er bestyrelsen forpligtet til at foranledige generalforsamlingen afholdt inden en måned efter begæring er fremsat skriftlig overfor formanden. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. Årsagen til indkaldelsen samt forslag der ønskes behandlet skal medfølge indkaldelsen.

 § 7

Bådelaugets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på i alt fem medlemmer, heraf en formand, næstformand og kasserer samt yderligere to medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Alle valg sker for en to-årig periode således, at der hvert år er to eller tre medlemmer af bestyrelsen på valg. Suppleanten vælges for eet år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens/ næstformandens stemme udslagsgivende. Bådelauget tegnes af formanden. Bådelauget kan ikke købe, sælge eller pantsætte fast ejendom.

§ 8

Stk. 1.  Bestyrelsen udarbejder hvert år et driftsbudget, der viser Bådelaugets forventede udgifter. Driftsbudgettet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 2.  Til dækning af Bådelaugets udgifter betaler medlemmerne et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen ud fra driftsbudgettet. Kontingentet forfalder til betaling umidelbart efter, det er vedtaget på generalforsamlingen. Skyldige kontingenter skal indbetales senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 3.  I tilfældet af uforudsete udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve et ekstraordinært kontingent. Et sådant ekstrordinært kontingen kan ikke, uden godkendelse på en ekstrordinær generalforsamling, overstige 50% af det ordinære kontingent.

 § 9

Bådelaugets regnskabsår er kalenderåret.

Bådelaugets regnskab skal være påtegnet af revisor og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 10

Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling med et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

 § 11

Bådelauget kan opløses på en generalforsamling med kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, dog mindst ½ af de stemmeberettigedes stemmer. Ved Bådelaugets opløsning skal generalforsamlingen tage stilling til anvendelse af eventuelle beholdninger.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29nde marts 2010

Dirigent:                                                   Formand:

Alice Fogh                                                Finn Nielsen