Ordensreglement

Ordensreglement for Tuborg Kanal

Nedenfor kan du læse ordensreglementet for Tuborg Kanal, gældende fra 1. juni 2018

Ordensreglement for Tuborg Nord Kanal

Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af §15, st. 2, i lov om havne nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af 09.05.2018 i henhold til §7 i bekendtgørelsen nr. 580 af 29. maj 2013 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser mv.

Tuborg Nord Kanal - i det følgende Kanalen - består af en yderkanal, med indsejling fra Tuborg Havn ved klapbroen ved indkørslen til Tuborg Sundpark og en inderkanal, der begynder ved kanalknækket og slutter ved pladsen øst for rundkørslen på Tuborg Boulevard. Kanalens søområde består af inder- og yderkanalens bassiner og Kanalens landområder består af kajanlæggene udført i hårdttræ på inderkanalens nord- og sydside og yderkanalens østside. For de stenflisebelagte områder (kaldet kanalgaderne) ovenfor kajanlæggene langs inderkanalen og gaden langs yderkanalens østside gælder ordensreglementerne for Ejerforeningen Tuborg Kanal og Ejerforeningen Tuborg Sundpark.

Kanalen hører ind under forvaltningsområdet for Grundejerforeningen Tuborg Nord.

Den praktiske administration af bådepladserne i Kanalen er overgivet til Tuborg Nord Bådelaug. Kanalens vedligeholdelse varetages af Grundejerforeningen Tuborg Nord. Kanalen er ikke udlagt med almindelige havnefaciliteter (som i Tuborg Havn) men derimod som et selvstændigt bådpladsområde for ejere og lejere af de omkringliggende lejligheder.

Grundejerforeningen Tuborg Nord

Tuborg Nord Bådelaug

c/o Newsec Property Administration:  Tina Skou Hansen Email: tina.hansen@newsec.dk

Generelle regler

Der henvises til ”Bekendtgørelsen om standardreglementet for overholdelse af orden i danske lystbådhavne og mindre fiskerihavne” (efterfølgende Standardreglementet).

Individuelle regler

1. Bestyrelsen i Tuborg Nord Bådelaug er udpeget af Grundejerforeningen Tuborg Nord til at varetage den daglig praktiske kanalmyndighed, hvilket sidestilles med havnemyndigheden i nævnte reglement under ”Generelle regler” dette er en tilføjelse til standardreglementet pkt. 1.1 Bestyrelsen vil på forlangende legitimere sig med personlig legitimation og henvise til Tuborg Nord Bådelaugs hjemmeside, hvor af navn på bestyrelsesmedlemmer fremgår. Dette er en ændring af Standardreglementets pkt. 1.4

 2. Gæstende fartøjer kan kun for en kortere periode anløbe en tom plads efter aftale med pladsens ejer eller lejer og efter meddelelse herom til kanalmyndigheden eller de ikke nummererede kajpladser efter aftale med kanalmyndigheden. Da der ikke findes toilet og affaldsfaciliteter i kanalområdet kan bådpladsejere/lejere ikke anvende deres fartøjer til beboelse i kortere eller længere perioder. Gæster, der besøger beboere, kan overnatte i eget eller beboerens fartøj, idet det forventes at gæsterne benytter værtens toilet og affaldsfaciliteter. Dette erstatter pkt. 2.7 i Standardreglementet.

 3. Reklameflag og bannere må kun anvendes i kanalen med kanalmyndighedens tilladelse. Dette er en tilføjelse til Standardreglementets pkt. 2.14

 4. Landopbevaring, søsætning og optagning kan ikke foretages i Tuborg Nord Kanal. Dette erstatter pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3,4 og 3,5 i Standardreglementet

 5. Tilslutning til molernes stikkontakter må kun ske med stik godkendt til udendørs brug samt anvendelse af måler. Overbelastning og deraf følgende udfald, skal meddeles til kanalmyndigheden og DEAS’ driftskontor og disses instruktioner skal følges. Kanalmyndigheden kan til enhver tid måle forbrug og skal gives adgang til at inspicere fartøjer, der konstant overbelaster systemet. Molernes vandhaner må kun anvendes til spuling af både og opfyldning af vandtanke.

 6. Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septictanke er forbudt. Der henvises til nærliggende havne for anvendelse af miljørigtige anlæg. For toilet faciliteter henvises til Tuborg Havn eller øvrige offentlige tilgængelige faciliteter. Dette er en tilføjelse til Standardreglementet pkt. 4.4

 7. Musik, brug af værktøj og anden støjende adfærd skal ske med størst mulig hensyntagen til de øvrige bådpladsbrugere og beboerne i de omkringliggende lejligheder.

 8. Der er forbud mod parkering af biler og motorcykler i kanalgaderne langs inderkanalen og i gaden langs yderkanalens østside jfr. ordensreglerne for Ejerforeningen Tuborg Kanal og for Ejerforeningen Tuborg Sundpark. Dog er kortvarig parkering i forbindelse med af- og pålæsning tilladt.

 9. Afholdelse af stævner, arrangementer såsom udstillinger o. lign., der anvender Kanalens sø- og landområder, skal godkendes af og aftales med kanalmyndigheden i god tid

 10. Hunde og katte, der befinder sig i kanalområdet, må ikke være til gene for bådpladsbrugere og beboere i de omkringliggende lejligheder. Dyrenes efterladenskaber i kanalområdet skal straks fjernes af dyrenes ejere. Hunde skal føres i snor, hvor dette er anvist med skilte.

 Godkendt af Grundejerforeningen Tuborg Nord maj 2018

 Dette reglement erstatter tidligere reglement godkendt af Grundejerforeningen Tuborg Nord, på bestyrelsesmøde den 18. juni. 2009

 Reglementet træder i kraft 14 dage efter offentliggørelse i Efterretninger for Søfarende (EfS).

Godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TS60500-00002)

 TBST 9. og Tuborg Nord Bådelaug 17. maj 2018. Publiceret 18. maj 2018 (NM-412-18)